Blijkt uit een Quickscan flora en fauna dat bepaalde beschermde plant- en/of diersoorten niet uitgesloten kunnen worden in het projectgebied? Dan moet er een zogenaamd aanvullend onderzoek naar deze soorten uitgevoerd worden. Aanvullend onderzoek wordt ook wel eens nader onderzoek genoemd.

Het doel van aanvullend ecologisch onderzoek is het uitsluiten of aantonen van de aanwezigheid van de betreffende beschermde soorten. Zodra dit bekend is kunnen de eventuele (negatieve) effecten van de werkzaamheden op deze soort(en) bepaald worden door middel van een effectenbeoordeling. Hieruit zal ook blijken of een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is alvorens de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.

De meest voorkomende aanvullende onderzoeken bij projecten aan gebouwen zijn naar beschermde soorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Heb je een project in het buitengebied of ga je ook werkzaamheden verrichten aan watergangen? Dan gaat het vaak om soorten zoals rugstreeppad, grote modderkruiper, buizerd of misschien wel ringslang!

Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van bestaande protocollen en, bij afwezigheid van daadwerkelijke protocollen, aan de hand van handreikingen. Voorbeelden hiervan zijn het vleermuisprotocol 2021 van het NGB (Netwerk Groene Bureaus) en handreiking kleine marterachtigen van Noord-Brabant.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier