Ecologisch advies en onderzoek

Ecosprong is een ecologisch adviesbureau dat adviseert, onderzoekt en begeleidt op ecologisch vakgebied. Wij helpen door middel van het uitvoeren van quickscans flora en fauna, soortspecifieke inventarisaties en advisering in wetgeving.

Onze diensten

Ecosprong biedt een breed scala aan diensten

Je kunt bij ons terecht voor ecologische begeleiding, quickscans flora en fauna, soortspecifieke onderzoeken, stikstofberekeningen, monitoring, wetgeving en vergunningsaanvragen.

Quickscan flora & fauna

Heb je een project waarbij ecologie een rol speelt? Zet de eerste stap. Wij helpen je graag met een quickscan flora en fauna.

Aanvullend onderzoek

Is het mogelijk dat er beschermde soorten zitten in het plangebied?Wij voeren een soortgericht onderzoek uit.

Stikstofberekening

Bij projectrealisatie kan een aerius berekening vereist zijn door de provincie of gemeente. Wij verzorgen deze berekeningen en geven bijbehorend advies.

Hoi! Ik ben Esmée.

Ik heb in 2020 Ecosprong opgericht.

Ecosprong is een jong ecologisch adviesbureau. Wij werken met gedreven ecologen en adviseurs voor flora en fauna-activiteiten binnen de Omgevingswet.

De opdrachtgever staat bij ons écht centraal. Wij denken actief mee en nemen hierin een proactieve rol. Wil je even sparren? Bel dan gerust.

Wil jij een vrijblijvende offerte?

Veelgestelde vragen

Ben je van plan om een ruimtelijke ontwikkeling, zoals sloop, nieuwbouw of renovatie uit te voeren of de bestemming/functie van een gebied te veranderen? Dan heb je over het algemeen een onderzoekingsplicht in het kader van de Omgevingswet. Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een ter zake deskundige.

Niet zeker of een ecologisch onderzoek nodig is voor jou project? Neem vrijblijvend contact op!

Ecologisch onderzoek is onderdeel van de onderzoeksplicht die voortvloeit uit de Wet natuurbescherming. Het kan bestaan uit een quickscan flora en fauna, een aanvullend ecologisch onderzoek en eventueel een mitigatie- en compensatieplan die benodigd is voor een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming.

Blijkt uit een Quickscan flora en fauna dat bepaalde beschermde plant- en/of diersoorten niet uitgesloten kunnen worden in het projectgebied? Dan moet er een zogenaamd aanvullend onderzoek naar deze soorten uitgevoerd worden. Aanvullend onderzoek wordt ook wel eens nader onderzoek genoemd.

Het doel van aanvullend ecologisch onderzoek is het uitsluiten of aantonen van de aanwezigheid van de betreffende beschermde soorten. Zodra dit bekend is kunnen de eventuele (negatieve) effecten van de werkzaamheden op deze soort(en) bepaald worden door middel van een effectenbeoordeling. Hieruit zal ook blijken of een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is alvorens de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.

De meest voorkomende aanvullende onderzoeken bij projecten aan gebouwen zijn naar beschermde soorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Heb je een project in het buitengebied of ga je ook werkzaamheden verrichten aan watergangen? Dan gaat het vaak om soorten zoals rugstreeppad, grote modderkruiper, buizerd of misschien wel ringslang!

Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van bestaande protocollen en, bij afwezigheid van daadwerkelijke protocollen, aan de hand van handreikingen. Voorbeelden hiervan zijn het vleermuisprotocol 2021 van het NGB (Netwerk Groene Bureaus) en handreiking kleine marterachtigen van Noord-Brabant.

Als uit een quickscan flora en fauna en het aanvullend onderzoek blijkt dat jou project negatieve effecten heeft op beschermde planten- en/of diersoorten, kun je de werkzaamheden niet zonder meer uitvoeren. In het rapport van het aanvullend onderzoek zal staan welke verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden zullen worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren die de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden, heb je een ontheffing Wet natuurbescherming nodig.

Bij het aanvragen van dergelijke ontheffing, wordt een zogenaamde activiteitenplan opgesteld. Een activiteitenplan bestaat deels uit een mitigatie- en compensatieplan (verzachten, voorkomen en/of compenseren van de negatieve effecten) en uit soortinformatie waar op basis van de beslissing wordt gemaakt of een ontheffing wordt verleend. Denk hierbij aan het wettelijk belang (dit verschilt per beschermingsregime), de staat van instandhouding van de soort(en) en een onderzoek of er alternatieve werkzaamheden verricht kunnen worden waarbij geen verbodsbepalingen worden overtreden.

Dergelijk activiteitenplan wordt ingediend bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft, na het indienen, 20 weken de tijd om een ontheffing wel of niet af te geven. Houd er rekening mee dat de termijn van 20 weken vaak wordt overschreden vanwege aanvullende vragen (in dergelijke gevallen wordt de termijn van 20 weken ‘gepauzeerd’) en de werkdruk bij het bevoegd gezag.

Wanneer je een ontheffing Wet natuurbescherming hebt verkregen is het vaak verplicht om een ecologisch werkprotocol op te laten stellen en de werkzaamheden ecologisch te laten begeleiden.

Met een ecologisch werkprotocol ben je verzekerd dat je tijdens de werkzaamheden voldoet aan de eisen die in de verkregen ontheffing staan. Ook kan het opstellen van een ecologisch werkprotocol vereist zijn als je werkt conform een goedgekeurde gedragscode.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Wanneer het ecologisch werkprotocol een eis is vanuit een ontheffing, dan worden ook de voorwaarden (voorschriften) uit de ontheffing hierin meegenomen. Het ecologisch werkprotocol beschrijft wie er wanneer en waar verantwoordelijk voor is. De volgende onderdelen komen aan bod in een ecologisch werkprotocol:
– Het projectgebied en de werkzaamheden
– Aanwezige natuurwaarden
– Werkmethode
– De periode waarin wel of niet mag worden gewerkt
– Hoe voorkomen wordt dat beschermde diersoorten worden verwond/gedood
– Hoe voorkomen wordt dat beschermde plantensoorten worden vernield

Betrek ecologisch onderzoek vroegtijdig bij je project!

Hiermee voorkom je mogelijke vertraging en kunnen wij je beter van dienst zijn.

Zij vertrouwen op onze expertise