Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zoals het bouwen, slopen of renoveren van een gebouw, dan moet je je aan de natuurwetgeving houden. Dit betekent dat er tijdens de ingreep geen negatieve effecten mogen ontstaan op beschermde flora en fauna. Om dit te controleren moet je ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Een ecologische quickscan flora en fauna is de eerste stap en wordt ook wel eens ‘Quickscan flora en fauna’ of ‘Natuurtoets’ genoemd. Tijdens de ecologische quickscan flora en fauna wordt onderzocht of (sporen van) beschermde flora en fauna binnen en direct rondom het plangebied aanwezig zijn. Daarnaast wordt onderzocht of er effecten kunnen optreden op de natuurwaarden binnen het Natura 2000 of het Nederlands Natuurnetwerk. De doorlooptijd van een quickscan flora en fauna ligt tussen de 1 en 1,5 maand.

Een quickscan flora en fauna bestaat uit de volgende onderdelen:

Literatuurstudie

Op basis van verspreidingsgegevens wordt een inschatting gemaakt welke flora en fauna mogelijk in het plangebied kunnen voorkomen. Tevens wordt de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gebruikt voor de meest actuele verspreidingsgegevens.

Omschrijving van de ingreep

Voor een ecologische quickscan flora en fauna is een duidelijke en juiste omschrijving van de ingreep van groot belang. Dit kan namelijk veel invloed hebben op de effectenbeoordeling en de vervolgstappen.

Veldbezoek

Zodra duidelijk is welke beschermde soorten in de omgeving van het plangebied voorkomen èn de ingreep duidelijk is, kan het veldbezoek plaatsvinden. Tijdens het veldbezoek wordt gekeken naar de aanwezige gebiedskenmerken. Op basis van deze kenmerken wordt bepaald welke soorten daadwerkelijk in het gebied aanwezig kunnen zijn. Ook wordt gekeken welke functies het gebied voor deze soorten heeft. Voorbeelden hiervan zijn een essentiële vliegroute voor vleermuizen, een verblijfsfunctie voor huismus of voortplantingswater voor heikikker.

Effectenbeoordeling

Op basis van de ingreep en het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt van de effecten van de ingreep op potentieel aanwezige beschermde soorten, Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland.

Toetsing Omgevingswet

De te verwachten effecten op mogelijk aanwezige beschermde soorten worden vervolgens getoetst aan de Omgevingswet. In de ecologische quickscan flora en fauna staat omschreven welke artikelen van de Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) mogelijk overtreden worden. Hierbij wordt tevens aangegeven welke ingreep invloed heeft en welke soorten en functies hierdoor negatief beïnvloed worden. 

Ook wordt rekening gehouden met de provinciale verordeningen.

Conclusie en aanbevelingen

De noodzakelijke vervolgstappen worden in de conclusie en aanbevelingen beschreven. Soms zijn er geen vervolgstappen nodig. Vaak is een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Door middel van alternatieve werkwijze of maatregelen kan overtreding van de Omgevingswet in sommige gevallen voorkomen worden. Meer informatie over de vervolgstappen vind je op de pagina Wet natuurbescherming en ontheffing.