De Omgevingswet kent drie beschermingsregimes voor dieren en planten:

  • Habitatrichtlijn
  • Vogelrichtlijn
  • Andere soorten (nationaal)
[tabby tabby title=”Habitatrichtlijn” open=”yes”]Onder de Habitatrichtlijn vallen alle dieren uit:
  • De Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a;
  • Het verdrag van Bern, bijlage II;
  • Het verdrag van Bonn, bijlage I.
En alle planten uit:
  • de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b;
  • Het verdrag van Bern, bijlage I.
[tabby title=”Vogelrichtlijn”]Onder de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels.[tabby title=”Andere soorten”]Onder ‘andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor geen Europese verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en plantensoorten te beschermen.Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal algemene zoogdieren en amfibieën. Een groot deel van deze algemene soorten zijn door sommige provincies en het ministerie van economische zaken (EZ) voor ruimtelijke ontwikkelingen vrijgesteld.[tabbyending]